80 ÉV TANÚI Cseresnyés emlékezet 1938–2018

A 80 ÉV TANÚI Cseresnyés emlékezet 1938–2018 című könyv Pataki Béla szerkesztésében készült, amely a hódmezővásárhelyi Cseresnyés Kollégium történetét mutatja be a kezdetektől napjainkig visszaemlékezések segítségével. A kollégium egykori lakói elevenítik fel nyolcvan év emlékezetét ebben a kötetben.

A könyv nem egy száraz, adathalmazokat és tényeket felsorakoztató kollégiumtörténeti dokumentumgyűjtemény, hanem saját emlékekre és történetekre épülő szubjektív, de épp ezáltal hiteles emlékkötet.

A gazdag és ritkaságokat is megmutató fotódokumentációk kézen fogva vezetik az olvasót, bemutatva a kollégiumi élet rejtett pillanatait. A hatszáz oldalas, korabeli fotókkal gazdagon illusztrált kiadványt a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum jelentette meg, az intézmény múltját Pataki Béla, kollégiumi nevelőtanár dolgozta fel. A szerző kitartó munkájával személyesen kutatta fel mindazokat, akik egykori kollégiumi életükről meséltek.

A könyvbemutató előtt azok kapták meg a tiszteletpéldányokat, akik segítettek a könyv elkészítésében és megjelentetésében dokumentumokkal, fényképekkel, írásokkal vagy anyagiakkal:

 • Grezsa István miniszteri biztos (Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság/Bethlen Gábor Alap)
 • Árva-Nagy Sándorné főigazgató, Hegedűs Zoltán kancellár (Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum)
 • Bán Csaba református lelkipásztor (Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség)
 • Hódiné Földesi Sára igazgató (Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium)
 • Márky-Zay Péter polgármester (Polgármesteri Hivatal Hódmezővásárhely)
 • Németh Magda (Németh László író leánya)
 • Szathmáry Lilla (dr. Szathmáry Lajos, a kollégium 1938-as alapítójának a leánya)
 • Faragóné Szénásy Emese (Szénásy Gyula felsőkopáncsi, majd székkutasi állami elemi népiskolai tanító leánya)
 • Dr. Tószegi Zsuzsanna (dr. Tószegi Péter, a legelső kollégista leánya)
 • Dr. Sipka Rózsa (dr. Sipka Sándor, a Cseresnyés Otthon egykori igazgatójának a leánya)
 • Dr. Blazovich László a Csongrád Megyei Levéltár volt igazgatója
 • Kis Sámuel (a legidősebb még élő Ős-Cseresnyés kollégista 1942–1946)
 • Égető Julianna (a legidősebb még élő Lorántffy Zsuzsanna Népi Leánykollégium egykori tagja 1947–1949)
 • Schindler Endréné Szilágyi Margit kollégiumi igazgató (Szántó Kovács János Középiskolai Kollégium 1967–1987)
 • Dr. Kádár Péter kollégiumi igazgató (Cseresnyés Kollégium)
 • Cs. Nagy Éva (Laborczfalvi Ilona kollégiumi igazgató leánya)
 • Bálint Jánosné Ágoston Ilona egykori kollégista
 • Dr. Molnár Gyuláné Szilvási Erzsébet egykori kollégista
 • Savanya Ferenc egykori kollégista
 • Bakos László egykori kollégista
 • Gergely László egykori kollégista
 • Grencsó István (a kollégiumban többször fellépő dzsesszmuzsikus)

A könyvet elsőkként kezükbe vevő tiszteletpéldányokat kapó olvasók ajánlásokat írtak a könyvhöz:

A múltunk a jelenünk, a felelős vagy felelőtlen jelenünk a jövőnk. A 80 év tanúi szerkesztője ennek tudatában formálta, rendezte az összegyűjtött, hatalmas anyagát egy kivételesen igényes könyv keretei közé. A cél az értékmentés, s hogy vegyük észre a mindennapi csodákat is. Egy jószándékú gondolat és hat éles eszű, csillogó szemű, szorgalmas tanyai kisfiú hozta létre sok száz kollégista fiú és leány otthonát, ahol barátságok-, valamint tudás és további értékek születtek. A történet szép, a vallomások és emlékezések kortörténeti szempontból is érdekesek, sok esetben meghatóak. Hódmezővásárhely büszke lehet kollégiumára s az azt méltató szép kiadványra.” –  Szathmáry Lilla (édesapja, dr. Szathmáry Lajos szervezte meg 1938-ban a Cseresnyés Kollégium elődjét, a Tanyai Tanulók Otthonát)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

„Pataki Béla könyve azoknak a halhatatlan tanáregyéniségeknek és az általuk képviselt szellemiségnek állít tisztelgő emléket, akik nyolc évtizede bizonyítják: Vásárhely „százados nagy iskolája” befogadja a tanulni vágyókat – származásra, vagyoni helyzetre tekintet nélkül.” – Dr. Tószegi Zsuzsanna (édesapja, dr. Tószegi Péter volt a legelső kollégista az intézmény 1938-as megalakulásakor)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

„Pataki Béla 80 év tanúi című, a visszaemlékezések alapján összeállított igényes, szép, komoly kiadványát forgatva derűvel telt meg szívem s egy japán haiku jutott eszembe:

„Figyelmes szemnek
pásztortáska virágzik
kerítés tövén.”

Igen, Pataki Béla évtizedes kollégiumi nevelői munkával a háta mögött, s a rá jellemző figyelmes szemmel szemlélve a környezetét, a világot, rágyönyörködtet a sok kicsi „virágra”. Fölmutatja az iskola, a család melletti, a „kerítés tövén”-i kollégiumi életnek az egyén, a közösség, a nevelők virágot növesztő képességének, munkájának értelmét, szépségét, örömét. E „kerítés tövén” virágzó, tarka „virágok” gyűjteménye teszi gazdaggá, örömet adóvá, s értékessé ezt a művet. Megmutatja a kicsiben a nagyot.” – Faragóné Szénásy Emese (édesapja, Szénásy Gyula javasolta 1938-ban a Cseresnyés Kollégium elődjének, a Tanyai Tanulók Otthonának a felállítását)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

„Már a könyv megszületésének gondolatát is tapssal fogadtam, a felépítését, a tartalmát, a szerkesztését – egyáltalán amilyen lett – pedig vastapsolom. „A régi házak olyanok, mint az öregemberek, tele vannak emlékekkel.” – mondja egy cseh elbeszélő. Valóban: a történeteket könnyekig ható szeretet, kedvesség, valamint humor hatja át, ugyanakkor a könyv tartalmában a helytörténeti tények pontos dokumentáltsága érvényesül. A „régi házak” újra „lakhatóvá” válnak az emlékező és az olvasó számára egyaránt. Tiszta szívemből gratulálok Pataki Béla munkájához, és további megérdemelt sikereket kívánok!” – Ormos Zsuzsanna (édesapja, Ormos Ferenc kollégiumi nevelőtanár 1954-1959)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

„Meghatottsággal és elismeréssel vettem kézbe a 80 év tanúi című kötetet, amely Pataki Béla több évtizedes munkájának a gyümölcse. A maga nemében egyedülálló ez a kiadvány, mint ahogy egyedi volt a kezdeményezés is 1938-ban, a tanyai, hátrányos helyzetű, tehetséges diákok segítése, társadalmi felemelkedésük lehetőségének a megteremtése. A kötet nagyon gazdag információs anyagot tartalmaz. A szerző alaposan áttanulmányozta a korabeli dokumentumokat, a volt kollégistákkal és a hozzájuk kötődő személyekkel készült interjúk, visszaemlékezések pedig elevenné, olvasmányossá teszik a könyvet. A páratlanul gazdag képi anyag visszarepít időben a kezdetekhez, majd láthatjuk azt a kontinuitást, ahogy az intézmény – megőrizve a hagyományokat -, megfelel az új kor elvárásainak. Pataki Béla méltó utóda azoknak a pedagógusoknak, akik magukénak érezték a kollégiumi nevelés felelősségét, és meglátták a lehetőséget, hogy ebben a tanár-diák együttműködésben hogyan gazdagodik kölcsönösen a személyiségük. Végtelenül tiszteletreméltó a szerző hűsége a munkahelyéhez. Ezzel a művével méltó emléket állít annak az intézménynek, ahol több évtizede formálja, alakítja, segíti a rábízott fiatalok életét. Nekem és a bátyámnak nagy örömet okoz, hogy láthatjuk a szüleink képét, az ő tanári létüknek egy szakaszát, amelyben szép és nemes feladatra vállalkoztak, a tehetségek mentésére, támogatására, nevelésére, amelyet a későbbi pedagógus pályájukon is a legfontosabbnak tartottak.Ez a mű nagyon értékes kortörténeti dokumentumkötet Vásárhely neveléstörténetének tanulmányozásához. Mindenkinek szeretettel ajánlom.” – Dr. Sipka Rózsa (édesapja, dr. Sipka Sándor a Cseresnyés Otthon igazgatója 1941-1944, édesanyja, dr. Sipka Sándorné Serfőző Rózsa, a Lorántffy kollégium nevelőtanára 1947-1949)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

„Ez a Cseresnyés-emlékkönyv olyan, mint egy mintafurat a gleccserből. A jég, az üzenetközvetítő rétegenként zárja magába nemzedékek, évszázadok, évezredek világának üzeneteit. Az emlékkönyv idő-furatában így rétegeződnek egymásra a kollégista-generációk emlékei. Benne látom édesapám diákkorát, a kezdeteket, a saját Bethlenes éveimet a hetvenes-nyolcvanas évekből, meg a közelmúltat, amikor a mai nevelőkkel váltottuk egymást az ügyeletben. Fiatal arcok és koros tanúk – egy szellemi család, Németh László álma. Egymásra rakódott, egymásra forrt diák- és tanárgenerációk, élet-lenyomatok zavarba ejtő sokasága; maga az élet, az önfeledt létezés egymásutániságában…” – Dr. Kádár Péter (a Cseresnyés Kollégium igazgatója 2004-2010)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

„A kollégium történetét bemutató kötet jóval több kollégiumtörténetnél. A múlt század második felének Magyarországa is megismerhető belőle, a szocializmus kevés emberi vonásainak egyike: az esélyteremtés a falvak gyermekei számára. Ami pedig ennél is fontosabb; szerethető ez a könyv, mert megidézi legszebb emlékeinket, és mert megismerhető belőle fiatal korunk gyermekeink, unokáink számára.” – Árva László (Cseresnyés-díjas kollégista, a Németh László Gimnázium, Általános Iskola
igazgatója)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

„Magam egyike vagyok azoknak, akik négy éves kollégiumi létüket az 1967-ben átadott Cseresnyés (akkor: Szántó Kovács János) Kollégium új épületében kezdték. Az elkészült könyv olvasásakor eddigi ismereteim jelentősen bővültek a megalakulás körülményeiről, a közel egy évszázad történelmébe ágyazott előzményekről. Nosztalgiával emlékezem az ott töltött felejthetetlen négy évemre, rácsodálkozva az elődök és az utódok visszaemlékezéseire. Köszönöm a szerzőnek, hogy több alkalommal is vendége lehettem a jubileumi rendezvényeknek, valamint egyik interjúalanyaként szerepelhetek ebben a remek összeállításban. Nagy elismerés Pataki Bélának (és segítőinek) ahhoz a hatalmas munkához, mellyel szervezte (szervezték) a megemlékezések sorozatát, és rengeteg időt ráfordítva, fáradtságot nem ismerve – a kapcsolódó dokumentumfilm mellett – megalkotta e túlzás nélkül kultúrtörténetinek tekinthető, rendkívül színvonalas kiadványt; egyben ajánlom az egykori, a jelenlegi és a leendő kollégistáknak, és mindazoknak, akiket érdekelnek közelmúltunk velünk élő, kevesek által ismert történései.” – Bakos László (egykori kollégista 1967-1971)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

„Hiánypótló, nagyszerűen szerkesztett és illusztrált kötet, amely emléket állít a hódmezővásárhelyi diákotthonok történetének, a Tanyai Tanulók Otthonától a Németh László nemes fölajánlásával megszületett Cseresnyés Kollégiumig.” – Gergely László (egykori kollégista 1967-1971)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ünnepélyes keretek között 2021. október 2-án volt a könyv bemutatója a hódmezővásárhelyi  Református Ótemplomban.

A könyvbemutató kísérő programja egy orgonahangverseny volt. Az ünnepség díszvendége Szathmáry Lilla és Németh Magda voltak.

A bemutatót követően Össznépi Kollégiumi Öregdiák találkozó volt a kollégiumban.

 

Nyolcvan év emlékezete a Cseresnyés Kollégiumban – Galéria

Hamarosan bemutatják a Cseresnyés kollégium történetéről szóló könyvet

Elkészült a Cseresnyés Kollégium történetéről szóló könyv

A Cseresnyés Kollégium történetéről készült könyv Vásárhelyen

,,Hódmezővásárhely büszke lehet kollégiumára”

80 év tanúi szólaltak meg

A Református Ótemplomban mutatják be a Cseresnyés Kollégium történetéről szóló könyvet

80 év emlékezete: sorsok, barátságok, történelem

Szombaton mutatják be a Cseresnyés-könyvet Vásárhelyen

A Cseresnyés kollégium nyolcvan évét idézték meg

 

A Cseresnyésről emlékeznek

 

Schindler Endréné igazgatónő (1967-1987): Rövid visszatekintés

1967 nyarára készen állt az Oldalkosár utca 1. sz. alatti új, nagy kollégium épülete. Mivel megbízott igazgatója még nem volt, a műszaki átvétel, a berendezés, a szerződtetések – 20 nevelő tanár, kb. 60 technikai, ill. irodai dolgozó felvétele – Varga János, a nagy tapasztalatokkal rendelkező „Gondnok” irányításával történt.

Leány és fiú kollégistákkal együtt közel 400 tanuló beköltözése volt várható főként Csongrád és Békés megye településeiről.

Engem augusztus végén keresett fel a Bethlen Gimnáziumban, – ahol hét éve tanítottam – a Megyei Művelődésügyi Osztály három prominense azzal, hogy felkérnek az új kollégium igazgatói teendőinek ellátására, a kollégium működési rendjének megszervezésére. Máig nem tudom miért esett rám a választás. Nehezen vállaltam el a nem kis feladatot, hiszen nagyon jól éreztem magam a gimnázium kitűnő tantestületében. Erre a tanévre három érettségiző osztályom is volt. Mellesleg tervben egy szeptember végi esküvő.

A megbízásom végül is egy évre szolt, amiből aztán húsz év lett. Ilyen nagy létszámú és koedukált kollégium akkor még nem is volt az országban. Segítségemre volt önálló költségvetésünket kezelő gondnokunkon kívül Szigetiné Laborczfalvi Ilona, a leánykollégium már nyugdíjasként dolgozó igazgatónője, aki sajnos rövid idő múlva súlyos beteg lett. Továbbá helyettesem lett Kiss Ernő, a fiúkollégium volt korábbi vezetője. Nagyon sok köszönettel emlékezem rájuk és kollégáimra, akik törekvéseimet mindig teljes odaadással segítették.

Rövidesen át kellet alakítani a kollégiumi tanulóközösség struktúráját, amit atomizáltak a négyágyas hálószobák. A szinte „köbe vésett” Szvétek Sándor féle felosztás alapján 36-40 primer közösségünk lett. Átláthatatlanná vált seregnyi csapatunk. Ezt váltotta fel a kb. 20 fős tanulószobák primer közössége, nyolc a lányoknál, nyolc a fiú oldalon. Próbálkozások után az épület függőleges leválasztása vált be. Sajnos, a tervező nem gondolt a koedukációra és az abból adódó problémákra.

Nagy feladat volt a közel hatvan tanyai kisiskolás gyerekünk beszoktatása és felzárkóztatása is. Ehhez igénybe vettük a kapcsolatos Ságvári utcai iskola több nevelőjének korrepetitori munkáját is.

Gondnokunk halála után egy ilyen nagy és önálló költségvetésből gazdálkodó intézmény működtetése sem volt egyszerű feladat. Eleinte még öt kapcsolatos középiskola menzásait is mi láttuk el, kb. 1200 főre főztünk naponta ebédet. Sok köszönetet érdemelnek élelmezésvezetőink és a konyhai dolgozóink. Bátran támaszkodhattam a nagy feladathoz hamar felnövő Földesi Lászlóné gazdaságvezető munkájára.

Kollégiumunk nem csak diákszállóként működött. Tartalmi munkánk középpontjában az un. közösségi nevelés és a hátránnyal érkező tanulók felzárkóztatása állt. Ehhez biztosítottuk a nyugodt tanulási feltételeket, szaktanári korrepetálásokat, huszonkétezer kötetes könyvtárunk olvasótermének állandó nyitva tartásával. Sok tehetséges vidéki gyerekünket felvették főiskolákra, egyetemekre.

A hétvégi bent maradások, a szabadidők eltöltését sok-sok kulturális és sportolási lehetőséget kínálva biztosítottuk. Nagy élményt jelentettek a kollégiumi estek, amit a tanulóközösségek szerveztek. Vendégül láttunk írókat, költőket, neves színművészeket, tudósokat, utazókat. A Magyar Rádió kétszer egyenes adásban közvetítette az „Üzenet az olvasónak” című műsorát, amelyben közreműködött Sinkovics Imre, Gombos Katalin, Bács Ferenc, Szemes Mari. Hangversenyt adott a Muzsikás Együttes, a Kaláka Halász Judittal, Zoránék. Még játszott új pianínónkon Antal Imre is. Önálló estje volt Bessenyi Ferencnek, Oszter Sándornak, Dévai Nagy Kamillának. Hallhattuk Nagy Lászlót, Csoóri Sándort stb.

Saját Irodalmi Színpadunkat nagy hozzá értéssel működette Csaba Etelka tanárnő. Nagy sikere volt a Petőfi Művelődési Központban előadott Néma Leventénknek. Sok tehetséges tanulónk mutatta meg magát házi szavalóversenyeinken.

Mivel a sakkon, pingpongon kívül házon belül sportolási lehetőségünk nem volt, iskoláinktól béreltünk pályákat, tornatermet. A fiúk büszkék voltak foci csapatunkra, a Red Devils-re. Kaptak is jutalmul vörös mezt. Az egész kollégium megmozdult, ha testvérkollégiummal játszottak.

A hetvenes években szerveződött meg a kollégium zenekara. A divatba jövő diszkókon Göbölyös Laci vezetésével ők szolgáltatták a zenét.

A színes kulturális élet kialakítása csak úgy volt lehetséges, hogy szorosan együttműködtünk a Művelődési ház, a Németh László Városi Könyvtár és a TIT vezetőivel: Almási István, Bokor János, Borosné Etelka és Kapu Pál sok fellépőt irányított hozzánk. Rendezvényeinkkel nyitottak voltunk a város felé is. Jó kapcsolatot ápoltunk a Városi Tanáccsal is. Sok-sok városi rendezvény résztvevőit láttuk vendégül. Így pl. minden Őszi Tárlat művészeit, vendégeit éppúgy, mint hazai vagy külföldi testvérvárosok delegációit. Közülük sokan meglátogatták a gyerekek körletét is, és vitték magukkal hírünket-nevünket.

Befejezésül nagy hangsúllyal szeretnék emléket állítani a mindenkori Diáktanács tagjainak. Oroszlánrészük volt a programok kialakításában, fiatalos ötleteikkel gazdagították a kollégiumi életet. Negyedikes korukra tudtak önállóan tervezni, szervezni, értékelni. Nem véletlen, hogy közülük sokan lettek munkahelyük vezetői. Büszke öröm róluk hallani. Talán valami a Szántóban kezdődött.

Ahogy az én életpályám is valahol a Lorántffy Zsuzsanna leánykollégiumban 1947-ben.

Dr. Kádár Péter igazgató (2004-2010) 

                Itt állunk az Ótemplom bejáratánál, amelyhez nagyon sok szállal kötődik az a témakör, amelyben én most megszólalok. A Cseresnyés névhez sok személyes emlékem fűződik, hiszen a gyermekkorom szinte öntudatlan szakaszától hallottam ezt a nevet, tehát beleivódott a mélytudatomba. Édesapám Kádár Ferenc református lelkész, vásárhelyi származású volt és ő Németh László ama „Drága jó nyolcadik” megnevezésű osztályába járt, és nagy szeretettel emlékezett egykori tanáráról, és sokat emlegette gyermekkoromban a Cseresnyés Otthont. Így aztán sorsszerű volt, hogy amikor Hódmezővásárhelyen kerestem a szakmai továbblépésem útját, akkor a Cseresnyés Kollégium éppen akkor megüresedett igazgatói állása érkezett elém, mint lehetőség, és mint kihívás. 2004-ben elfoglalhattam a kollégium igazgatói székét és rögtön elém tárult az az örökség, hogy az esélyhátrányból küszködő diákok fölkarolása, tanulássegítésük megszervezése, azoknak a többleteknek a nyújtása számukra, amelyek révén egyenjogú, egyenértékű, és a versenyben is egyenlő esélyű diákokként szállhatnak be az iskola küzdelmeibe. Ezért éltem azzal a lehetőséggel, hogy az Arany János Kollégiumi Program által erre kínált kereteket behozzuk ide a falaink közé. Egy évvel korábban indította ezt az akkori oktatási kormányzat. A kollégiumi program azokat a többletfoglalkozásokat és élménypedagógiai eseményeket építette bele a munkatervébe, amelynek folytán a halmozottan hátrányos helyzetű diákok budapesti színházba járhattak, koncerteken vehettek részt, tanulmányi úton voltak, és olyan különféle programokat szerveztünk, mint például 2007-ben a Dél-alföldi régió diákotthonai fesztiválját. Ezek olyan többletek voltak az általam ismert időszakban, amelyeket én nagyon nagy hálával tudok fölidézni, köszönettel azoknak a munkatársaknak, akik ebben a segítségemre voltak. Az Arany János Kollégiumi program nagyon sok anyagi segítséget nyújt a diákoknak, kezdve a bejárás költségeinek a térítésétől a tankönyvbeszerzéshez nyújtott anyagi segítségig, amelyekhez saját erejükből, esélyükből ezek a diákok nehezen jutottak volna hozzá.

                Ennek a kollégiumi időszaknak, amelyben én itt dolgozhattam, nagyon nagy részét adta az a fajta szoros összeszokottság, amit találtam a nevelőtanári csapatban. Többnyire kialakult és változatlan összetételű volt ez a közösség, a férfi és női nevelőtanárok egy nagyon jó, egymást segítő, kisegítő, kiegészítő munkatársi viszonyt alakítottak ki egymással. Én ebbe csak belecsöppentem, egyrészt adottságként találtam itt, és úgy gondoltam, hogy én ezt a csapatot azzal segíthetem, hogyha a kollégiumnak a helyi társadalomban való elfogadtatását, elismertetését tekintem egyik fő feladatomnak. Minden kollégiumnak, így a Cseresnyésnek is természetesen van egy parkolópálya-árnya, ami a nevelőtanári munkára vetül, vannak, akik az iskola világából a kollégiumra tekintve úgy gondolják, hogy ez igazából egy pihenőhely a tanároknak, hogy egy parkolóhely, hogy igazából nem folyik itt komoly nevelő munka. Én belülről látva és megismerve ezt a csapatmunkát, mindenkinek cáfoltam, és a mai napig is cáfolom, hogy a nevelőtanári munka alsóbb rendű lenne vagy bármilyen hátra sorolást kellene, hogy szenvedjen. Mindenféle nevelés- és fejlődéstörténeti és pszichológiai kutatások amellett szólnak, hogy a tanítás, nevelés munkájában sokkal nagyobb átadott érték az, amit az érzelmi, a társas és a kapcsolódó kompetenciák területén tudunk elérni.

                Kompetenciák kapcsán hozom szóba azt a TÁMOP-os programot, amelyet egyrészt 2009/2010-ben végeztünk, tanári továbbképzések az életpálya építés és a szociális kompetenciák fejlesztése terén, ami aztán az én időszakom után is egy új pályázattal folytatódott. Ennek keretében számos rendezvényt tartottak a nevelőtanárok, amelybe a diákságot szervezőként is bevonták, a diákság a saját programjainak a gazdájává vált. Olyan többletet adtak a napi tanítássegítő munkához a kollégák, amely többletet hosszútávon egyértelműen sikerek igazolnak. Mindez azt mutatja, hogy a tanulmányi munkában, az értelmi fejlesztésben is óriási lépéseket teszünk azáltal, hogyha diákjainkat érzelmi, lelki, társas kapcsolódó képességei oldaláról közelítjük meg.

2008-ban ünnepeltük kollégiumunk elődje, a Tanyai Tanulók Otthona hetven évvel ezelőtti elindulását. Az elindulás az Ótemplomban működő egyházi, lelkészi és tanári közösség köréhez kötődik. Ezt a történetet egy emlékbizottság felállításával idéztük föl, amelyet az én diákéveimben igazgatói tisztet betöltő Földesi Ferenc elnökölt. A 70 éves évfordulóra összeállítottunk egy emlékkönyvet „A vásárhelyi példa” címmel. Ez a cím utalás Németh László azonos című tanulmányára, amellyel fölhívta az országos közfigyelmet az 1940-es évek elején a Tanyai Tanulók Otthonára. A könyv borítója az első Cseresnyés nemzedéket kitevő kisfiúk portréját mutatja, akik az egész megjelenésükkel egy kimondhatatlan üzenetet fogalmaznak meg. Érdemes ezt a képet hosszasan elnézni, a gyermekarcokat, a diákarcokat, a ruházatukat, azt a kettősséget, ami az élethelyzetükből, a sanyarú sorsukból, illetve a szívükben és a tekintetükben fölcsillanó reményből, tudásvágyból és törekvésből sugárzik.

                A Cseresnyés Kollégiumban eltöltött hat esztendőmben, nagyon sok jó élményben volt részünk. Szerveztünk tanári kirándulásokat, bortúrán vettünk részt, nagy tábortüzeket raktunk, közös beszélgetéseket folytattunk egy pohár bor vagy egy pohár sör mellett ezeken a kirándulásokon. Én azt éltem meg, hogy egy 15-16 fős tantestülettel lehet úgy összeforrni és egységes munkacsapatot építeni, hogy ezt még akár külön pályázati programban sem címezzük meg, csak természetesen csináljuk, gyakoroljuk, éljük. Azt gondolom, hogy velem együtt a többi kollégám is nagyon szívesen emlékezik vissza ezekre az évekre.

 Bodzsár Mihály nevelőtanár (1987-1996): Szántóból Cseresnyés, avagy diákból tanár

1987-ben végeztem Szegeden a tanárképző matematika-fizika szakán. 23 éves sem voltam, mikor a boldog diákéveket elhagyva be kellett kopogtatnom a munkaerőpiac ajtaján. Nem voltak konkrét elképzeléseim leendő munkahelyem helyét és típusát illetően sem, így 5 iskolába nyújtottam be pályázatot. Talán a középiskolás korosztály és a kicsit magasabb fizetés miatt első helyen a hódmezővásárhelyi Szántó Kovács János Kollégiumot jelöltem meg. A város számomra teljesen ismeretlen volt. Habár Tótkomlóson töltöttem gyermekkoromat és a családi ház szüleimmel ma is ott van (Hódmezővásárhelytől mindössze 35 km), a pályázásom előtt, talán ha egyszer jártam itt. Hamarosan megérkezett a pozitív visszajelzés, felvettek kollégiumi nevelőtanárnak. És most jöhetne a sztereotip megfogalmazás, hogy ekkor még nem gondoltam…, de ezzel mindenki így lehet, mikor valami újba fog. Mindenesetre én nagy kíváncsisággal és izgalommal álltam munkába. Ettől a tanévtől lett új igazgatója a kollégiumnak Sújtó Sándor személyében. Ez a váltás érezhetően jólesett a tantestületnek.

Akkoriban a kollégium teljesen tele volt, szobánként 4, összesen közel 400 diák kapott szállást. Rájuk 18 tanár felügyelt. Próbáltam feldolgozni, hogy az egyik én vagyok. A fiú oldalon, a harmadik emeleten helyezkedtem el és a 317-es tanulószoba lett a birodalmam. A tanári szobát dr. Szabó Lajossal oszthattam meg. Nála jobb társat nem hiszem, hogy kaphattam volna, rengeteg segítséggel, tanáccsal látott el. A köztünk lévő korkülönbség egyáltalán nem volt zavaró. Lajos bácsi fiatalosan gondolkodott. A csoportomba tizenhét ÁESZ-es (ma Gregus) és négy bethlenes diák került.

Hamar kiderült, hogy a kollégiumban dolgozó idősebb tanárok nagy része szerint a nevelőtanári munka szinte csak a rend és a csend fenntartásából áll. Sajnos ebben a két műfajban én elég gyengének bizonyultam, így az első évben főleg ebben az irányban próbáltak fejleszteni a kollégák – kevés sikerrel. A diákok nagy része alig volt pár évvel fiatalabb, mint én, így számomra lehetetlennek tűnt a klasszikus tanár-diák viszony kialakítása. Ennek ellenére nagyon jól éreztem magam, a fiatalok fogékonyak voltak az ötleteimre.

A kollégium minden csoportjának volt saját, választott neve, így az én új csoportomnak is találni kellett egyet. Jöttek az ötletek, végül Rejtő Jenő lett a befutó. Ő persze nem egy Brunszvik Teréz vagy Kossuth Lajos, de én biztos voltam benne, hogy megfelelő. Nem így lett. Ő egy ponyvaíró (mondták a pedagógia mesterei), tehát választanunk kellett egy magasztosabbat. A befutó – ami már megfelelő volt – Marco Polo lett. Az elsős csoportok bemutatkozó estjén egy dalt énekeltek a fiúk:

A mi nevünk Marco Polo,

Ám ez nem egy ruhadarab.

A 317-es tanulóban

Döngetjük a falakat …

Már az első félévben rám ragasztotta az egyik diák a Főnök nevet, ez meg is maradt. A mai napig is így szólítanak, ha találkozunk. Mindig is volt bennem szereplési vágy. Ezt próbáltam átsugározni a diákjaimba. Sikeresen, mert mindenki kiállt énekelni és a későbbi években sok közös színpadi fellépést hoztunk össze. Sikerült rávennem később arra is őket, hogy kombinében táncoljanak a Hattyúk tava zenéjére. Motiválásként én is kiálltam a színpadra egy bukósisakban és hagytam, hogy két diáklány levágja a szakállam egyik oldalát.

Kollégiumi tevékenykedésem fontos része volt a sport is. Szinte minden délután a volt Metripond pályán (ma InterSpar és a többi bolt körülötte) fociztunk, esténként pedig a Bethlen gimi tornatermében kosaraztunk. Mondjuk Facebook sem volt. Később a pingpong lett nagyon népszerű, a fiúk részén felállított asztalon szinte mindig pattogott a labda.

A rendszerváltás időszakát éltük, a diákok is szívesen mondtak véleményt életükről. Egy fénymásoló gép érkezett a kollégiumba, így kézenfekvő volt, hogy készítsünk egy kollégiumi újságot. Az Aranyketrec című kiadvány sikeres lett, több éven keresztül jelent meg rendszeresen. A mai technikai feltételeket ismerve megmosolyogtató, milyen eszközökkel dolgoztunk akkoriban: írógép, olló, ragasztó.

A legnagyobb közös élmény az egész estés mese-rockopera volt, aminek zenéjét és szövegét is közösen írtuk a diákokkal és néhány tanárral. A csoportom minden tagja szerepelt benne, az előadás óriási siker lett. Szerencsére ez az előadás rögzítésre került, minden diákomnak adhattam belőle 20 év elteltével egy másolatot.

Az első csoportom a tanári pályafutásom egészét kitöltötte, rengeteg energiát adtam és kaptam. Eltelt négy év, elballagtak a fiúk. Egy hatalmas faszobrot kaptam tőlük ajándékba, ami engem ábrázolt, a talapzatába vésett nevükkel. Azóta is az udvarunk dísze ez a szobor. Persze az élet nem állt meg, újabb csoportom lett, és a kollégiumot átnevezték Cseresnyésre. A névváltozás természetes ellenszenvvel járt a diákok körében. „Mi örökre szántósok maradunk!” – mondták, de pár év elteltével a régi név homályba veszett.

Új csoportomba szintén bethlenes és mezgés diákok kerültek, akikkel szintén sok közös élményt halmoztunk fel. Színpadra állítottuk egy lányközösséggel a Rómeó és Júlia azon részletét, amikor az ifjak megismerkednek és egymásba szeretnek. A végén meg kellett csókolniuk egymást. Ezt a próbákon elkerülték, „Majd az előadáson!” – mondogatták. És valóban: az előadás csúcspontján Peti és Anett szerelmesen csókolták meg egymást. A próbák alatt valóban szerelembe estek, az előadás után sokáig egy párt is alkottak. Ezekkel a színpadi darabokkal Gyulán is jártunk az Erkel Diák Ünnepek nagyszerű rendezvényein.

A kollégiumban töltött éveim során sok vicces történet részese lehettem, ezekből idézek most fel néhányat.

Nagyon fiatalon kezdtem el tanárként dolgozni. Ezt a kollégium portása nehezen tudta feldolgozni. Ha valamelyik tanárt telefonon keresték, akkor ezt a hangosbeszélőn jelezte, pl.: X. Y. tanár úrnak, tanárnőnek telefonja van. Amikor engem kerestek, a következő zengett a hangszórókból: „Bodzsár tanár, telefon!”

A kilencvenes évek elején a HVG c. újság havi rendszerességgel közölte a politikusok ismertségét és népszerűségüket. A diákok kitalálták, hogy ugyanilyen kimutatást készítsünk a kollégium tanárairól. Ezt kezdetben mindenki támogatta. A szervezők szinte minden kollégista véleményét kikérték, így egy a valóságot talán alaposan tükröző lista jött létre. Ezt fényképekkel és eredményekkel hatalmas plakátokra ragasztották és a bejárattal szembe kitették a falra. Farkas Egonnal versenyezve én lettem a legnépszerűbb tanár és az ismertségem is 100 %-os volt. Persze mindenki nem nyerhet egy ilyen felmérésben, így néhányan sértődötten vették tudomásul az eredményeket.

A kollégiumban akkoriban is volt éjszakai portás. Az ő feladata az volt, hogy az este 10 után beérkező diákokat beengedje. Egy idős úriember töltötte be ezt a munkakört egy ideig. A nagyon későn érkező diákok kopogása már szunyókálásból ébresztette a portást, aki kicsoszogott az ajtóhoz, kinyitotta azt, összecsapta a bokáit és ezt mondta: „Tessék, csak tessék, a k….. életbe!” Majd bezárta az ajtót.

Egy időben az egyik diák behozott egy szovjet gyártmányú mikrohullámú sütőt. Ez akkoriban nagy újdonságnak számított. Viszont a technika kezdetlegessége miatt kb. 70 kg volt a tömege és egy kistányér is nehezen fért bele. Amikor a gazdája elköltözött a kollégiumból, ezt az eszközt nem vitte magával. Az egyik leleményes tanár ezután arra használta ezt a berendezést, hogy a renitensebb tanulókat kicsit nevelje: felvitette a negyedik emeletre, majd lehozatta.

A diákok mindig is szerették feszegetni a határokat. Ennek egyik élő példája az volt, hogy néhányan nem jöttek be időben este a kollégiumba. A lebukást úgy próbálták elkerülni, hogy a villámhárító drótszerkezet segítségével bemásztak az épületbe. Ez akkor tudódott ki, amikor egy, a kollégiummal szemben lakó, minden nap nagyon korán kelő idős hölgy észrevette és el is mesélte az igazgatónak. A probléma megoldására nagyon egyszerű módszert talált ki a tantestület: a villámhárító köré szögesdrótot tekertek a karbantartók.

Egyik ősszel egy pályázat révén az összes szobában energiatakarékos izzókra cserélték a hagyományos izzókat. Az első hónap elteltével nagy meglepetéssel vették tudomásul, hogy a fogyasztás nem nagyon csökkent. Nem értették, hogy ez hogyan lehet. Persze azt nem tudták, hogy van egy fázós, idős tanár az épületben, aki a normál fűtést néhány több kW teljesítményű rezsó folyamatos működtetésével segíti ki.

Végül 9 év kollégiumi élet után döntöttem úgy, hogy munkahelyet váltok. Ebben a legnagyobb szerepet az játszotta, hogy családot alapítottam, gyermekeim születtek. A családos életnek a kollégium munkaidő beosztása nem nagyon kedvez. Sok kellemes emlékkel távoztam és mindig kellemes gondolatokkal emlékezem első munkahelyemre.

Bereczkiné dr. Záluszki Anna (adjunktus, ELTE Tanító-és Óvóképző Kar Budapest) a legelső Cseresnyés-díjas kollégista (1975-1979)

„A kincsek másként élnek, jeltelen…”

A hódmezővásárhelyi kollégiumi évekre emlékezve lélekbe ágyazódott régi pillanatképek villannak fel, melyek mindig felemelőek. Nevelőtanáraim pedagógiai munkássága mély, tiszteletre méltó hivatástudatról tanúskodik. Nagy öröm számomra, hogy emlékeimmel kifejezhetem tiszteletemet azok előtt, akik fáradhatatlan odafigyeléssel, emberségre neveléssel adóztak az akkori jelennek, adóztak az utókornak.

1975-ben korszerű kollégiumi épület várta Hódmezővásárhelyen a környező falvakból érkező diákokat. Az átriumos enteriőr a mélybe omló virágokkal, a kényelmes négyágyas szobákkal, a világos tanulószobákkal, a hatalmas étkezővel harmonikus és élhető teret biztosított a tanuláshoz, az iskolai felkészüléshez, az ismeretek gyarapításához, barátságok kialakulásához. A modern falak között megismertük a Cseresnyés szellemiséget, azoknak az elődöknek a hagyatékát, akik emberségből, küzdésből, kitartásból példát állítottak elénk.

Büszkén tekintek vissza a kollégiumra, ahol nyugodt, inspiráló légkör, meghatározó élmények vártak. Az emlékezés alkalmat ad arra, hogy köszönetet mondjak Schindler Endrénének, aki oly nagy figyelmet szentelt a tehetséggondozásnak. Fontosnak tartotta, hogy megismerjük kultúránk mély gyökereit, nemzeti értékeinket, a szellemi örökségünk legjavát. Anyanyelvi kultúrát, retorikai mesterséget, koncentrált figyelmet is tanulhattunk tőle. Az igazgatónő házhoz hozta a zongoraesteket, koncerteket, teret adott rangos előadóművészeknek, lehetőséget biztosított művészfilmek vetítésére. A Bergman filmeket az ebédlőben kifeszített vászonról néztük végig, a Calcutta trió különleges szitárzenéje varázslatos hangulatot teremtett a nagy térben, a tudományos-technikai ismeretterjesztő előadások megannyi innovációs gondolatcsíráit ültették el elménkben.

Közösségvezetőm, Sújtó Sándorné Erzsike néni mindenre tudott megoldást a nehéz helyzetekben is. Segítő kezet nyújtott, a humor erejét használva oldotta a mindennapjaink nehéz pillanatait is. Irányításával mindig élen jártunk a tanulásban, a versenyekben, a rendezvények szervezésében.

A kollégiumi nevelőtanári kar különösen fontosnak tartotta, hogy a tanulók bekapcsolódhassanak Hódmezővásárhely művészeti és kulturális életébe: a városi könyvtárban szervezett programok, a művelődési ház eseményei, a múzeumi kiállítások, tárlatok inspiráló módon hatottak a pezsgő szellemiségű kollégiumi létre. Az irodalmi jeles napokhoz kötődő programok szervesen kapcsolódtak Németh László szellemi örökségéhez. A gimnáziumi osztályfőnökünk, Dabisné Szabó Ilona sokszor mesélt az író lányaihoz kötődő barátságáról.

Kulturális értékrendből mintát kaptunk, megtanultuk becsülni gazdag folklórkincsünket. A közösségek havi rendszerességű előadásainak egyikén a fiúkkal közösen szervezett hagyományos vásári forgatagot mutattunk be kikiáltós versekkel, különféle portékák rímbe szedett ajánlásaival, pörgős kékfestőszoknyás néptáncbetétekkel. Olvasóklub keretében havonta elolvastunk egy kortárs regényt, s irodalmi percek keretében beszéltük meg a művek értékeit. Örkény István Rózsakiállítását először ekkor olvastam el.

Külön engedéllyel rendszeresen kijárhattunk a városi könyvtárban rendezett felolvasó délutánokra, ismeretterjesztő programokra. Jól emlékszem a József Attila Tudományegyetemen oktató Kanyó professzor úr Brecht életművét bemutató előadására, a Kétely dicsérete című vers felolvasására, Czine Mihály irodalomtörténész könyvbemutatóira.

A délutáni szilenciumról iskolai szakköri foglalkozásokra is eljárhattunk, s egy ilyen alkalommal Farkas tanár úrral megnéztük a városi múzeum állandó kiállítását. Az ásatások, a leletek érzékletes bemutatása, a gyűjtemény néprajzi darabjainak varázslatos ismertetése nyomán kezdtem el az egyetemi éveim alatt néprajzi tanulmányokkal foglalkozni.

A kollégium középiskolákhoz hangolt nevelési programja azt is lehetővé tette, hogy az iskolában szerzett tapasztalatokat a közösségek munkájában kipróbálhassuk. A tanulószobai faliújság tartalmainak felelőseként nagyon jól tudtam kamatoztatni Hézső Ferenc festőművész kreatív gyakorlatait. A Bethlen Gábor Gimnáziumban tartott rajzóráin akkor még nem tudtam, hogy azok az alkotó percek a későbbiekben meghatározzák majd a pedagógiai tanításmódszertanról alkotott szemléletemet. A tanár úr ráirányította a figyelmünket az esztétikus tárgyat létrehozó kreatív munka lényeges pontjaira, a korlátok nélküli önálló alkotási folyamat felszabadító erejére. Az innovációs képességünket is fejlesztette, amikor újságokból kivágott foltokat hozott be az órára, s ezekből kellett vidám vagy szomorú témájú könyvborítókat terveznünk. Az esztétikai érzelmek támogatását erősítő gyakorlati munkában, saját élményben tapasztaltuk meg, hogy gondolataink megfogalmazására mennyire alkalmas a színek és formák gazdagsága.

A tehetséggondozásra, a művészeti nevelésre helyezett hangsúlyok lehetőséget biztosítottak arra, hogy kikapcsolódjunk, hogy a szabadidőnket értékesen töltsük el, hogy új zenei, filmes, képzőművészeti élményekben legyen részünk.

Megtanultuk a mindennapok viselkedési kultúráját, a disputák elveit, a közösségi magatartás alapjait, átéltük a felfedező megértés felemelő pillanatait, a segítő gesztusok boldogító örömét. Barátságokat szőttünk, a kollégisták mindig segítették egymást a városi osztályokban. Azonos volt a kódunk, azonosak voltak a céljaink, s kitartottunk egymás mellett. Az érettségi után baráti csapatunkkal keresztnevünk kezdőbetűivel AMIRA pólókat készítettünk, s balatoni sátorozással búcsúztattuk az együtt megélt kollégiumi éveinket. A közösség ereje által változtunk, formálódott egyéniségünk, fejlődtünk. Ismereteket szereztünk, felfedezéseket tettünk, pályát választottunk.

Örülök, hogy egy véget nem érő történet részese lehettem. Köszönöm az útravalót, amelyből egész életemben építkezhettem. Köszönöm az első Cseresnyés-díjat, melyet 39 éve őrzök, s melynek jutalmából megvehettem Németh László műveit.

A kincset az idő nem őrzi – nem:
szétrágja, mint a kócjancsit a gyermek.
A kincsek másként élnek, jeltelen:

a lélek benső templomán szögellnek,
mint ezer pillér, kos-szarv és perem.
                      A halhatatlan mű időtelen.                           

                                                                                 (Weöres Sándor)

„A HARMADIK EMELET”

Kedves „szántósok” és „cseresnyések”. Múltidézésre kértek fel, hát én igyekszem is ennek erőmhöz mérten eleget tenni. Habár az emlékek tűnő pókhálójának fonatja itt-ott már elszakadozott, szálait magával ragadta az idők szele, de azért vannak olyan pillanatok, amelyek egy életre beleégtek az agyam szövevényes szinopszisaiba. Kitörölhetetlen képpé merevedtek, és ha az életem filmjét egyszer majd lepörgetem magam előtt, bizonyosan előkelő helyen lesznek majd a „végső, nagy moziban”.

Ilyen emlék maga az a fogalom, ahogy minket mindig emlegettek. Pusztán csak így: „A” harmadik emelet.

Persze, ahol van első, második és negyedik emelet, ott lenni kell óhatatlanul is egy harmadiknak, de ritkán adódik, hogy a szint sorszáma előtt szereplő „a” hangot olyan nyomatékosítva ejtsék ki, hogy az már nem névelőként funkcionáljon, hanem inkább valamiféle kijelölő jelzőként.

Nem mondom, hogy nem tettünk ezért, mert tettünk. Tettünk bizony. Így is, úgy is. Tettünk azért is, hogy amolyan legyintő felhanggal emlegessenek bennünket: „minek beszéltek ezeknek szabályokról, hiszen ez a harmadik emelet”, és tettünk ezért is, hogy büszkén mondhassák rólunk, hogy a harmadik emelet valamilyen módon kivette a részét a közösségi életből, hogy valódi nyomot hagytunk a kollégium és a város életében.

A kifejezés éppen ezért természetesen nem a megtett lépcsőfokoknak szólt, és nem is vonatkozott a teljes emeletre, csak a fiú oldalra. Arra az oldalra, amelyet csupán egy lezárt, üveges ajtóés egy függöny választott el a lányok szintjétől.

Emlékszem, remek focicsapata volt a szintnek, amivel végigvertük a környező iskolák és kollégiumok csapatait. A harmadik emeleten hívtuk életre Bodzsár Mihály és Szalkai László koordinálásával a kollégium újságját, az Aranyketrecet, amelyet a megjelenések után sokszor újra kellett nyomni, mert a szomszédos Bethlen gimiben és az ÁESZ-ben még a nem kollégisták is érdeklődtek utána. Mindehhez természetesen annak volt köszönhető, hogy volt közöttünk néhány jó tollú firkász, úgy, mint Dick apó (Paulik Krisztián), aki remekbeszabott verseit publikálta, vagy Gebi (Köteles Géza), aki frappáns szösszeneteivel kápráztatta el az olvasóközönséget, és természetesen Benő barátom (Balázs Endre), akivel a cikkek nagy részét jegyeztük. Kettőnket az a megtiszteltetés is ért, hogy Kőbányán egy diákújságíró képzésen is részt vehettünk, valamint életre szóló élmény volt mindkettőnk számára, hogy elkísérhettük a vásárhelyi obsitosokat és a velük tartó küldöttséget Aknaszlatinára, Kárpátaljára, és diákújságíróként onnan tudósíthattunk a több napos program eseményeiről.

Feledhetetlenek maradnak számunkra a Marco Polo csapat által előadott színpadi produkciók, amelyekkel nem kis derültséget keltettünk a kollégiumban és azon kívül is. Örökre megmarad a Diótörő előadásunk, amelyet kombinéba öltözve prezentáltunk. (Csajkovszkij azóta is zokog a sírjában, és a Győri Balett valamint a Moszkvai Bolsoj táncosai – már aki nem adta vissza rögtön a diplomáját – hosszabb szabadságot kértek, hogy feldolgozhassák az esemény utáni traumát.) Még az sem csorbította a vizuális élmény, hogy a finom anyagon itt-ott átütött a már némelyik táncoson erősen sarjadzó mellszőr.

A legnagyobb sikereket mégis a Bodzsár Mihály, Főnök (ő volt a nevelőtanárunk) által rendezett Talán mese című produkciónkkal arattuk. Ezzel a zenés darabbal több helyen is megmutatkoztunk, többek között a már akkor is patinásnak számító gyulai EDÜ-n (Erkel Diák Ünnepek).

Összességében elmondható, hogy a négy év alatt nem csupán fogalommá, hanem jó közösséggé is váltunk, egy összetartó csapattá, annak ellenére, hogy nem egy iskolából érkeztünk, hiszen voltak közöttünk bethlenesek, mezgések (akkoriban ÁESZ-esek), kossuthosok, és mégis megtaláltuk egymással a hangot. Nekünk, ÁESZ-eseknek még azt is megbocsátották, hogy sokszor próbára tettük a kollégium lakóinak szaglóhámját, amikor kocatelepről vagy a dögfeldolgozóból érkeztünk vissza.

Egy bizonyos. Ezek az évek voltak számunkra azok, amelyek egy életre meghatároztak bennünket, a jövendő sorsunkban megkerülhetetlen jelentőséggel bírtak. Máig tartó barátságok szövődtek, még ha nem is tartjuk napi szinten a kapcsolatot, de igyekszünk odafigyelni egymásra.

A Szántó Kovács János Kollégium, később Cseresnyés kollégium számomra – és bízom benne, mindannyiunk számára – olyan indíttatást, tartás adott, amely végigkísért az eddigi életemen, életünkön. És persze maga a város is. Nem véletlen, hogy Hódmezővásárhely több regényemben is feltűnik valós helyszínként.

Akik ezeket a sorokat olvassák, kérem, ne gondoljanak ránk túlzott szigorral, és túl nagy távolságról, hiszen mi is csak egyszerű diákok voltunk, mint azok, akik most róják a kollégium lépcsőit, akik becsattognak a betűtésztás paradicsomlevesért vagy a mustáros húsért az ebédlőbe. Mentségünkre legyen mondva, hogy mi a kolesz rendszerváltó generációja voltunk, akik még egy régi világban érkeztünk, és egy új világba távoztunk, régi tudással egy új világban kellett megfelelnünk az új kihívásoknak. És az, hogy a legtöbbünk sikerrel vette ezt a feladatot, ezt a cseppet sem alacsony akadályt, éppen a kollégiumnak és annak a szellemiségnek, közösségnek köszönhető, ami ott vett minket körbe, és mind a mai napig áthatja a gondolatainkat, létünk alkotó és meghatározó elemévé vált.

Köszönettel és baráti üdvözlettel a múltból, az 1991-ben végzett évfolyamból,

Szeghalom, 2020. november 25-én

Kincses Zoltán, Cseresnyés-díjas kollégista (1987-1991)

Egykori diákok akik a mai kollégium kezdeti időszakában1967-1975 között

voltak kollégisták emlékeikről meséltek. 

Így emlékeztek a Cseresnyés kollégiumra

Cseresnyés emlékezet – egykori diákok várnak egy kötetlen beszélgetésre

Folytatódik a Cseresnyés emlékezet program Vásárhelyen

 2018. november 16-án ünnepeltük az intézmény fennállásának 80-dik évfordulóját.

2018. január 25-én került megrendezésre a hódmezővásárhelyi

Emlékpontban a Cseresnyés emlékezet kiállítás.

Cseresnyés emlékezet: kiállítás nyílt az Emlékpontban

Cseresnyés emlékezet: filmvetítés az Emlékpontban

A Cseresnyés emlékezet című film 2018-ban bekerült a budapesti Ars Sacra Filmfesztivál, a zalaegerszegi Göcsej Filmszemle, valamint a Lakiteleki Filmszemle versenyfilmjei közé,  2019-ben különdíjat nyert a balatonszemesi Bujtor István Filmfesztiválon, és bekerült a budapesti Wekerlei Cégér Filmfesztivál versenyfilmjei közé.

A dokumentumfilm az alábbi linken megtekinthető:

2018. január 12-én került bemutatásra a hódmezővásárhelyi Emlékpontban a Cseresnyés emlékezet című dokumentumfilm, amelyet Pataki Béla készített a kollégium 80 éves története alkalmából.

Nyolc évtized a tudás szolgálatában

Filmes emlékmorzsák – A Cseresnyés emlékezete

Cseresnyés-emlékezet – Egy tehetségmentő kollégium története

 

A Cseresnyés emlékezet című dokumentumfilm az alábbi linken megtekinthető.

2017. április 6-án ünnepeltük a jelenlegi kollégium épületének

az 50 éves fennállását

Az ünnepség az NTP-RHTP-16-0047 számú pályázat keretein belül valósulhatott meg.

 

A kiadványok az alábbi linken tekinthetők meg:

https://drive.google.com/drive/folders/1bAnhyGJYVLjwtx1F9QPMmx887ldez3yk?usp=drive_link

Visszahívást kérek
close slider

Kapcsolatcaptcha


Skip to content