TÁMOP 3.1.4. pályázat

A Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium a TÁMOP 3. 1. 4. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” pályázati kiírásra benyújtott „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a Vásárhelyi Cseresnyés Kollégiumban” című pályázatának megvalósítására 15 millió forint támogatást nyert.

A pályázat a TÁMOP 3.1.4 – 08 / 2-2009-0021 azonosító számot kapta.

A projekt megvalósítási időszaka: 2009. május 05. – 2010. augusztus 31.

A megvalósítás helyszíne: Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium (Hódmezővásárhely, Oldalkosár utca 1.)

A pályázat alapvető célja:

A pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Az elnyerhető támogatás maximális mértéke 100%, összege minimum 5 millió Ft, maximum 25 millió Ft

Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.

A pályázat további célja, hogy a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához.
Részcélok: – kompetencia alapú oktatás elterjesztése, – szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása, – digitális írástudás elterjesztése.


Támogatható tevékenység:

 1. A kompetencia alapú oktatás implementációja

  a) A Nat szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése, adaptációja.

  b) Az oktatási programok, újszerű tanulásszervezési technikák alkalmazását segítő, a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása (kooperatív technikák, projektmódszer, témahét, múzeumpedagógia stb.)

  c) Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése. A tevékenységet úgy kell megtervezni, hogy a programban érintett tanórák 25%-a IKT-eszközzel támogatott tanóraként valósuljon meg.

  d) A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése fentiek intézményi implementációjára, megvalósítására, szaktanácsadói támogatás igénybevétele.

  e) A pályázónak terveznie kell a kompetencia alapú oktatás eredményes bevezetéséhez és alkalmazásához szükséges tanulói és tanári taneszközök beszerzését, valamint az óvodai program moduláris nevelési eszközeinek beszerzését.

 2. A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása (szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása)

  a) A hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók és a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók többségi óvodákban, iskolákban való integrálását elősegítő programok intézményi alkalmazása, az elsajátítottak intézményi adaptációjának megvalósítása.

  b) A lemorzsolódás és kirekesztődés megelőzését támogató személyközpontú, egyéni tanulási utak, komplex végigkísérési folyamatok kialakítása.

  c) Azokon a feladatellátási helyeken, ahol a hátrányos helyzetű tanulók létszáma meghaladja a 40%-ot, illetve a települési közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv alapján beavatkozás szükséges, ott a tanulók integrációját elősegítő célzott fejlesztési programot kell megvalósítani.

  d) A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése ezen feladatok megvalósítására, illetve szaktanácsadói támogatás igénybevétele.

 3. Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása

  a) Az intézmények közötti horizontális tanulás elősegítése érdekében, a feladatellátási hely sajátosságainak megfelelő, a tervezett fejlesztésekhez illeszkedő, már kifejlesztett, kipróbált és jól bevált pedagógiai módszerek, eljárások megismerése, adaptációja (“jó gyakorlatok átvétele”).

  b) Az intézmény (feladatellátási hely) saját innovációjának megvalósítása, amely a helyi igényekhez igazodva, egyéni fejlesztésre, a nevelés, oktatás eredményességének fokozására, az esélyegyenlőség kiteljesítésére hatékony és sikeres, az egyéni fejlődést támogató oktatási utak, programok, nevelési eljárások, tanulásszervezési módok kidolgozására, azok gyakorlati megvalósítására vállalkozik.

  c) Az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása, oly módon, hogy az a jelen pályázatban vállalt tevékenységek sikeres megvalósítását elősegítse és az intézmények pedagógiai innovációjának fenntarthatóságát biztosítsa;

  d) Az intézmények pedagógiai programjának, informatikai stratégiájának összehangolása az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival;

  e) A projekt indításakor a pályázónak az egész tantestületre kiterjedő projektindító napot kell tartania, amely lehetőséget biztosít minden pedagógus számára (függetlenül attól, hogy a pedagógus közvetlenül részt vesz-e a projekt megvalósításában) a pályázati innováció céljainak és eszközrendszerének, szakmai tevékenységeinek megismerésére, áttekintésére.


Szakmai vezető: Borbásné Sajti Emese
Folyamat szaktanácsadó: Kovács Gyula
Kompetencia területi szaktanácsadó: Balázsné Szabó Ibolya

TÁMOP 3.1.4 – 08 / 2-2009-0021 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a Vásárhelyi Cseresnyés Kollégiumban

Megvalósítók:

 

NévSzakterület
Fehér Zsoltbiológia-testnevelés
Gulyás Ágnesangol-művelődésszervezés
Pataki Bélatanító
Tóth Évamagyar-énekA pedagógus projektben vállalt tevékenységei
Kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése
“Szociális-, életviteli- és környezeti” (szociális és állampolgári) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése
217 Fehér Zsolt, 401 Gulyás Ágnes
“Életpálya-építési” (kezdeményező készség és vállalkozói kompetencia) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése
217 Pataki Béla, 401 Tóth ÉvaHódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzat
Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium (040636/001) – Tanulócsoportok
NévÉvfolyamLétszám
2179.26 tanuló
4019.26 tanuló


Pataki Béla foglalkozásainak témái és képei itt elérhetőek.

Gulyás Ágnes foglalkozásainak témái és képei itt elérhetőek.

Témahét megvalósítója: Gulyás Ágnes
Moduláris program megvalósítója: Fehér Zsolt
Projekt megvalósítója: Pataki Béla
(egy 3 hetes projekt keretén belül)
Tiéd a választás, Tiéd a döntés!
Vállalj felelősséget a döntéseidért!
Gondolkodom, tehát…!
Lásd előre a célt!

                                             

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium

6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár utca 1.

 

Postacím: 6801, Pf.: 17. Telefon: (62) 245-233; 245-446;

telefax: 248-856; e–mail: cseresnyes@cseresnyes.hu

  TÁMOP 3.1.7

Referencia-intézmények országos hálózatának

kialakítása és felkészítése

TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0391 számú pályázat

Projekt címe:   21. századi nevelési minta a kollégiumban

Projekt megvalósításának kezdete: 2012. április 01.

Projekt megvalósításának befejezése:  2012. november 30.

Megvalósítás helyszíne:     Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium

                                               Hódmezővásárhely, Oldalkosár u.1.

Támogatás összege: 2 999 615,- Ft

A projekt rövid leírása:

Az IFT beli fejlesztési elképzeléseinket, szeretnénk átadni hasonlóan gondolkodó, innovációra képes intézményeknek. A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait biztosítani képes kollégiumokra. Megvalósítunk olyan szakmai és infrastrukturális fejlesztést, amit a mintaként szolgáló pedagógia munkánk bemutatása és átadása során hasznosítani tudunk. Kialakítjuk szervezeti, oktatásszervezési feltételrendszerünket.

Fenntarthatóságra vonatkozó elképzelések: 

Intézményünk 5 éven keresztül referenciaintézményként működik, melyet a fenntartó kötelező nyilatkozataiban elfogadott. Ezzel önerőből, és egyéb pályázati lehetőségekből vállaljuk a fenntartás finanszírozását. A támogatás megszűnésével kollégiumunk  szolgáltatóvá válik,  bevételei a referenciahely működését szolgálják.

A program keretében kiképzett humánerőforrás hosszú távon támogatja az intézmény kötelező vállalásait, az esetleges változásokra a továbbképzési program módosításával reagálunk.

Együttműködést alakítottunk ki a regionális hálózatkoordinációs központtal. Az újonnan felállított hálózattal szintén kialakítjuk együttműködésünket, közös tevékenységeink révén biztosítjuk fenntartási kötelezettségünket. A beszerzett eszközöket 5 éven keresztül nem idegenítjük el, javításukat, üzemeltetésüket saját forrásból biztosítjuk.

A projekt kommunikációt saját humánerőforrásból szervezzük meg, projektmenedzsmentünk figyelemmel kíséri a fenntartási időszakban a kötelező információáramlást, beszámolási kötelezettségének eleget tesz.

A szolgáltatói szerep vállalása egyben a menedzsment szemlélet kialakításával is jár. Ennek a menedzsment szemléletű vezetésnek köszönhetően az intézmény szolgáltatói feladatainak teljesítése, a folyamatos fejlesztések, az innovatív attitűd kialakítása garanciája annak, hogy az újszerű módszertani kultúrát beépítjük mindennapi tevékenységeinkbe, magas színvonalon valósítjuk meg a horizontális tanulást, megteremtjük az egymástól tanulás feltételrendszerét.

 

Esélyegyenlőség érvényesülése:

Pályázati programunkkal hozzájárulunk az esélyegyenlőségi elvek érvényesítéséhez.

Az Európa Bizottság által megfogalmazott öt esélyegyenlőségi területre figyelmet fordítunk. A projekt előkészítése és megvalósítása során figyelembe vesszük a nők és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok igényeit és érdekeit, emellett elért eredményeinkből részesülnek.

Intézményünk pedagógiai tevékenységének egyik kiemelt területe az integrált nevelés. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek együttnevelését az Arany János Kollégiumi program keretében valósítjuk meg.  A már kidolgozott szakmai programunk az esélyegyenlőség érvényesítését szolgálja, melyet szeretnénk továbbadni.

Szakmai munkánk mellett a szervezet működtetésében is érvényesítjük az esélyegyenlőségi elveket. Az alkalmazotti kör kialakítása során figyelünk a roma lakosság érdekeinek érvényesítésére, akcióterveinkben életminőségük, munkaerő-piaci helyzetük javítását is figyelembe vesszük. Civil szervezetekkel történő együttműködés keretében programjaik helyet kapnak az intézményben.

 A projekt előkészítésében és működtetésében részt vesznek a hátrányos helyzetű csoportok.

Figyeltünk arra, hogy minden korosztály képviselve legyen a megvalósításban, női dolgozóink, akik kisgyermeket nevelnek, vagy/és egyedül állóak ne szenvedjenek hátrányt, az egyes munkafolyamatokban, a szakmai team munkájában részt vehessenek és a projekt eredményéből részesülhessenek.

Az intézmény kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot közvetít, csökkenti a nők, fogyatékosok és roma származásúakra vonatkozó meglévő előítéleteket.

Ütemterv

Szakmai megvalósításra

Tevékenység

Megvalósítás tervezett ideje

Felelős/megvalósító személy

Projektindító rendezvény

2012. április 02.

Gulyás Ágnes

Sárai Éva

Fejlesztési tevékenység tervezése, irányítása

2012. június

Gulyás Ágnes

Sárai Éva

Pedagógiai program módosítása, belső dokumentumok átdolgozása, szolgáltatások meghatározása, nyilvánosság biztosításának terve

2012. október

Gulyás Ágnes

Sárai Éva

AJKP, szakkör, egyéni fejlesztés, korrepetálás, munkaközösségi foglalkozás hospitálása és mentorálása

2012. szeptember

Gulyás Ágnes

Sárai Éva

IMIP módosítása

2012.október

Gulyás Ágnes

„Jó gyakorlat” átadásának eljárásrendjének kidolgozása

2012.október

Sárai Éva

Kiss Pál

Gulyás Ágnes

Továbbképzések (mettől-meddig tartó időszakban)

2012. május–

2012. október

 

Szakértői, tanácsadói szolgáltatás igénybevétele(mettől-meddig tartó időszakban)

2012. április –

2012. június

 

A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy

közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart

2012. június

Szabó Éva

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken,

kommunikációjában és viselkedésében

esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt,

csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő

előítéleteket

2012. október

tantestület

Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott

vagy környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási

felelős, munkacsoport kijelölése

2012. szeptember

Balla Éva

Szabó Éva

Fehér Zsolt

Kovács József

Partnerei vagy társadalmi környezete számára

szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság

tanulásával kapcsolatos akciók, események száma

2012. szeptember

Sárai Éva

Gulyás Ágnes

Nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása

2012. április-

2012. november

folyamatos

Dávid Katalin

Horváthné Ruzsa Anita

Projektzáró rendezvény

2012. november

Gulyás Ágnes

Sárai Éva

Visszahívást kérek
close slider

Kapcsolatcaptcha


Skip to content